02 december, 2010

Aalst: waar de burgemeester oproerpolitie inzet tegen stakende brandweerlieden.

Afgelopen dinsdag 30 november ging er een incidentrijke gemeenteraad door in Aalst. Voor het belfort op de Grote Markt gingen er tegelijkertijd 2 acties door: enerzijds die van de stakende brandweerlui en anderzijds de campagne tegen het dreigende éénrichtingsverkeer op de Sint-Annabrug. Beide groepen protesteerden broederlijk naast elkaar tegen het stadsbestuur. De betogers waren dan ook een zeer heterogene groep: stakende brandweerlieden, syndicalisten, winkeliers, wijkbewoners... Wie getuige was van de actie van de brandweer van vorig jaar aan de gemeenteraad (voor dezelfde problematiek) wist dat het er deze keer minder zacht zou aan toe gaan. De beelden van vorig jaar op TV Oost waar een in agent vermomde burgemeester als een dief in de nacht de gemeenteraad verliet om de betogende brandweerlieden te ontlopen, behoren ondertussen tot het collectief geheugen van de Aalstenaars (zie artikel Tsjevenstreken)

Net zoals vorig jaar waren er solidaire brandweerlieden uit andere korpsen aanwezig. Burgemeester Uyttersprot (CD&V) nam het zekere voor het onzekere en stelde de nodige maatregelen in om het protest aan banden te leggen. Vooraf werd er een verbod ingesteld om met voertuigen op de Grote Markt te komen en geluidsinstallaties waren eveneens uit den boze. Als kers op de taart werd er een indrukwekkende politiemacht ontplooid van een 60tal manschappen waarvan het overgrote deel in het gekende robocopharnas en schild. Volgens Het Nieuwsblad waren de versterkingen van de federale politie franstaligen wat ons toch vrij vreemd lijkt of was het een bewuste zet?

Het protest begon rustig en net zoals verleden jaar werd de schuimmachine ingezet om de ingang van het belfort (waar de gemeenteraad doorgaat) en een deel van de Grote Markt te bedekken met een meterhoog schuimtapijt. De spanning steeg toen enkele brandweerlieden besloten de schuimmachine op te pakken en het belfort in te trekken. Na een tijdje kwamen ze terug buiten. Ondertussen kwamen enkele brandweerlui vanuit de Kattestraat aanzetten met een winkelkarretje waarop een geluidsinstallatie met carnavalmuziek gemonteerd was. Plots kwam de oproerpolitie in vol ornaat uit verschillende hoeken toesnellen en hielden ze de winkelkar tegen. De brandweerlieden die voor het belfort stonden, kwamen op hun beurt hun makkers te hulp. Een schermutseling die veel weg had van een rugbymatch ontspon zich (zie foto‘s). De oproerpolitie moest uiteindelijk de duimen leggen voor de brandweerlui die als 1 blok de winkelkar verderduwden en zo het politiecordon deed achteruitdeinzen tot op de Grote Markt. Op de Grote Markt trok de politie zich uiteindelijk terug terwijl uit de muziekinstallatie het liedje “I wanna be a machoman!” schalde. Een gemeenteraadslid van de SP.a, Patrick Jacobs, die bij de brandweer was tijdens de schermutseling riep de betogers op zich niet te laten provoceren maar laakte het politie-optreden als “Zuidamerikaanse toestanden.” Hij sloot zich tijdens de gemeenteraad als enige dissident van de coalitie (de schepen van personeel, Dylan Casaer, is van SP.a-signatuur) aan bij de motie van de oppositie om de stemming over de brandweerhervorming uit te stellen. Het is spijtig om vast te stellen dat sociaal-democraten die de kant van de werknemers kiezen, een uitstervend ras zijn. De motie werd verworpen en de meerderheid keurde de hervorming goed.

Donderdagochtend werd de staking opgeheven. Ondertussen had ACV Openbare Diensten het gemeenschappelijk vakbondsfront verbroken, nét voor de gemeenteraadszitting zonder de andere vakbonden te verwittigen. Dit geeft een zekere déjà vu: tijdens de lange staking in 2009 van het personeel van het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis verbrak het ACV ook het vakbondsfront. De band tussen ACV Openbare Diensten op lokaal vlak en de CD&V in Aalst is kennelijk nog zeer innig wat bijvoorbeeld niet kan gezegd worden op nationaal vlak van die andere centrale van het ACV: de LBC.

Verleden jaar voerde de brandweer dagenlang actie (zie vorige artikels:1, 2, 3, 4) voor dezelfde problematiek en gingen terug aan het werk met de belofte dat er overleg ging gepleegd worden. Helaas pindakaas: van dat overleg is nooit iets ernstigs uit de bus gekomen. Op 23 november was de maat vol en ging het korps voor de tweede maal voor langere tijd in staking.

De brandweerlieden zijn niet bij voorbaat tegen een hervorming van het ploegenstelsel (van 8 uur per shift naar 12 uur) maar stellen wel vast dat er dan meer personeel moet bijkomen én er ook niet mag ingeleverd worden op loon. Het plan dat al langer dan een jaar voorligt zou op maandbasis tot 300 euro looninlevering inhouden doordat veel overuren voortaan gratis gepresteerd zouden moeten worden en niet al het nacht-en weekendwerk nog vergoed zou worden. Vaste verlofdagen zouden onmogelijk worden en een leefbaar sociaal en gezinsleven zou heel wat moeilijker worden. Het zou ook niet langer mogelijk zijn om alle collega’s die wegens ziekte of ongeval het zware werk niet meer aankunnen, op te vangen. Bovendien neemt los van het hervormingsplan de werkdruk steeds maar toe. In 2000 rukten de ambulances 3500 keer uit, dit jaar ongeveer 6000 keer! Volgens de vakbonden moet om het hervormingsplan mogelijk te maken het korps uitgebreid worden tot 94 man terwijl er nu 71 zijn waarvan er een zestal in de nabije toekomst in pensioen gaan. En de opleiding van nieuwe brandweerlieden om ze volledig inzetbaar te maken, duurt ongeveer anderhalf jaar.

Volgens de schepen van personeel werden er heel wat toegevingen gedaan aan de vakbonden maar daar werd echter nooit serieus over onderhandeld maar eenzijdig afgekondigd door het stadsbestuur. Het personeel heeft woensdag 1 december toegestemd om terug aan het werk te gaan maar de vakbonden zullen het niet respecteren van bepaalde procedures langs gerechtelijke weg aanklagen. Het lijkt ook naïef om te denken dat de invoering van het aangepaste hervormingsplan zonder problemen zal verlopen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

FOTOREPORTAGE op Het Nieuwsblad

Geen opmerkingen: