27 maart, 2009

Actie vakbondsmilitanten aan Aalsterse gemeenteraad

Voorbije dinsdagavond deelden vakbondsmilitanten van het ASZ pamfletten uit aan de Aalsterse gemeenteraad. Het betreffende pamflet werd opgesteld door ACOD LRB en VSOA maar niet onderschreven door ACV Openbare Diensten. Militanten van ACV waren echter wel aanwezig.
De breuk in het gemeenschappelijk vakbondsfront hing al in de lucht toen de vakbondssecretarissen verslag kwamen uitbrengen over de 'onderhandelingen' (amper deze naam waardig) aan het stakingspiket op maandag 16 maart. Verscheidene ACV-militanten drongen er toen bij hun verantwoordelijken op aan dat: "we aan 1 zeel moeten blijven trekken". Tevergeefs, klaarblijkelijk. Op de personeelsvergadering op dinsdag 17 maart werd de staking tijdelijk opgeschort maar werd wel de suggestie gedaan om actie te voeren aan de gemeenteraad.

Uit schrik voor 'politieke recuperatie' werd er niet volop gemobiliseerd maar de druk van de militanten was dusdanig dat men de actie toch liet doorgaan. Het was er ook aan te zien dat het niet met de volle goesting van de vakbondsapparaten was: de gebruikelijke 'kleurenattributen' bij een vakbondsactie ontbraken. De ABVV-militanten waren de uitzondering en hadden hun rode vestjes aan en hadden een ABVV-paraplu mee (die goed van pas kwam) Een Vlaams Belang-militante die tijdens de staking een blauw vestje van de VSOA droeg, had nu voor de gelegenheid een rode jas aan... De VB-gemeenteraadsleden die passeerden waren weinig spraakzaam...

De banden van de verschillende vakbonden met de politieke partijen was maar al te duidelijk... de Aalsterse ACOD die zeer SPa-minded is (tijdens de actie aan de gemeenteraad zagen we geen enkele ACOD-verantwoordelijke die tijdens de personeelsvergadering in het ASZ in het 'presidium' zat), de VSOA-militanten die kennelijk goed overeenkomen met 'Blauw' (plaatselijke groep van Lijst Dedecker) en uiteraard het ACV met de CD&V die de burgemeester heeft in Aalst. Nogmaals een bewijs dat het ontbreken van een consequent 'syndicale, breedlinkse partij' in België zorgt voor immobilisme in de vakbondsstructuren en een relatieve rem op de ontwikkeling van sociale strijd.

Verscheidene LSP'ers (tevens ook vakbondsafgevaardigden in andere sectoren) kwamen hun solidariteit betonen. Ook de lokale groep van Lijst Dedecker, Blauw, onder leiding van moeder Annie (ex-burgemeester) en dochter Martine De Maght, was present om een pamflet uit te delen met de titel: "Het ASZ is een ziekenhuis, het ASZ is geen fabriek!" Van enige inconsequentie gesproken... : de sluipende privatisering van de gezondheidszorg is nét de natte droom van de Oostendse brulaap Dedecker. En het mismanagement in het ASZ was al aan de gang toen Mevrouw De Maght nog burgemeester was... Zeer zwijgzaam waren de raadsleden van SPa, wiens 'ASZ-clan' al jaar en dag het ASZ 'mismeestert'.

Hier onder publiceren we het vakbondspamflet dat zowel in het ASZ als aan de gemeenteraad werd verdeeld door ACOD en VSOA.

Sociaal conflict ASZ
De stand van zaken

Op maandag 23 maart vond er een onderhandeling plaats tussen de vakbonden en de directie van het ASZ. Tijdens deze vergadering hebben wij op basis van de cijfers aangetoond dat de keuze voor een maximale vaste benoeming van personeelsleden uit alle categorieën eigenlijk niet duurder uitvalt voor het ASZ.

WAT STELLEN WIJ VAST?
In het voorstel van de directie – geen vaste benoemingen meer, maar de uitbouw van een ‘tweede pensioenpijler’ voor de niet-benoemde personeelsleden – zouden de pensioenlasten voor de werkgever tussen 2009 en 2036 stijgen van 12,1 miljoen euro tot 18,3 miljoen euro. Deze stijging is berekend op basis van de personeelsbezetting in 2008. Het is echter niet duidelijk welke percentages gehanteerd worden voor de tweede pensioenpijler.

In ons voorstel zouden de pensioenlasten voor de werkgever tussen 2009 en 2036 stijgen van 11,5 tot 22,8 miljoen euro. In een eerste fase –tot 2019- kan de directie deze stijging compenseren door gebruik te maken van de nog aanwezige reserves in het eigen pensioenfonds (13 miljoen euro). In een tweede fase – tot 2024- kan de stijging van de kosten opgevangen worden door het aanwenden van de reserve van 1 miljoen euro per jaar waarin de directie zou voorzien om de tweede pensioenpijler te financieren. Tot 2024 valt maximaal benoemen dus niet duurder uit voor het ziekenhuis.

Tot vandaag heeft de directie onze analyse niet expliciet tegengesproken.

Maximale vaste benoeming is voor de grote meerderheid van de personeelsleden voordeliger dan de zogenaamde tweede pensioenpijler. Dit belet niet dat er een waardig alternatief ontwikkeld wordt voor wie niet vast benoemd wordt.

Maximale vaste benoeming is de beste garantie tegen verdere privatisering en voor uw individuele werkzekerheid.

WAT WILLEN WIJ?
De actualisering van het personeelskader, op basis van de noodzakelijke voltijdse equivalente banen.

Op basis van dat nieuwe personeelskader moet worden becijferd wat het effect is in voltijds equivalenten indien voor elke personeelscategorie een stappenplan wordt uitgetekend zodat er binnen redelijke termijn overal 60% vastbenoemden komen.

Aan de hand van de nieuwe, correcte en volledige cijfers moeten er nieuwe simulaties van de pensioenkost komen.

WAT ZULLEN WIJ DOEN?
Nadat de hierboven genoemde stappen gezet zijn, kunnen de onderhandelingen hervat worden. Ondertussen zullen wij niet onderhandelen of deelnemen aan werkgroepen over de tweede pensioenpijler.

Voorlopig blijft de staking opgeschort. Nieuwe acties zijn echter niet uitgesloten indien er niet op korte termijn wezenlijke vooruitgang wordt geboekt.

De volgende dagen en weken houden we u voort op de hoogte van de evolutie in dit dossier.

Geen opmerkingen: