06 november, 2008

Staking ASZ opgeschort tot 1 december

De staking op de verschillende campussen van het ASZ die drie dagen duurde, wordt opgeschort tot 1 december. Er werd een protocolakkoord (zie onder) afgesloten waarin de vakbonden de tijd krijgen om het dossier te bestuderen/'herbekijken'.

Stakingsrecht: nooit van gehoord?
i
De manier waarop er werd omgegaan door de burgemeester en politie met het stakingsrecht was allesbehalve en tartte voor de verandering weer alle verbeelding. "De staking werd steeds grimmiger", zei ASZ-voorzitter van SP.a-signatuur Daisy Van Gheit. Dit lijkt ons vrij logisch als men het personeel behandelt als criminelen die men thuis in de combi duwt.
i
Opeisingen zijn de bevoegdheid van de gouverneur, niet van de burgemeester die echter niet aan haar proefstuk toe is. Tijdens een recent sociaal conflict bij de Aalsterse brandweer overschreed de burgemeester ook al haar bevoegdheid. Wij citeren Serge Meeuws van de VSOA: "We betreuren dat de burgemeester haar ambt misbruikt om personeelsleden op een onrechtmatige manier op te vorderen en onder druk te zetten... Met onrechtmatige middelen het personeel dwingen om te werken, is een miskenning van het grondwettelijk stakingsrecht."

Burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V) beweert dat door een gebrek aan duidelijke reglementering het de taak van de burgemeester is om personeel voor het ASZ op te vorderen. Ook de burgemeesters van Wetteren en Geraardsbergen deden dit. Personeelsleden werden 's ochtends vroeg door een politiecombi opgehaald (ZONDER bevel van de gouverneur) en aan het ziekenhuis afgezet. Soms gebeurde dit op een vrij brute manier. Voor anderen was het dan weer een voordeel: zo kreeg bijvoorbeeld iemand die in Aalst woont maar in Geraardsbergen werkt en in normale omstandigheden de trein neemt, dezelfde 'taxi-service' van de politie. In Wetteren zou de politie personeelsleden uit het piket gepikt hebben om ze te dwingen aan het werk te gaan. Het ASZ mag alvast het rijtje aanvullen van Carrefour, Eandis, Beaulieu...
i
Hieronder publiceren we letterlijk de tekst van het protocolakkoord:
i
De staking van heden wordt opgeschort onder voorwaarden opgenomen in onderhavig protocolakkoord, afgesloten tussen de drie vakorganisaties en een delegatie namens het bestuur van het ASZ, hierna genoemd de partijen. Dit akkoord gaat in op heden 5/11/08 bij aanvang van de nachtshift en eindigt op 30/11/08 om middernacht. Het akkoord is in onderling overleg verlengbaar en/of te wijzigen.
i
1. Elke beslissing m.b.t. pensioendossier en de niet-statutarisering wordt opgeschort, inbegrepen de beslissing tot toetreding tot RSZPPO.
i
2. In overleg tussen partijen wordt de pensioenstudie, zoals die is voorbereid met inbreng van Ethias en aangewend in voorbereiding van de beslissingen die zijn genomen in de raad van bestuur van het ASZ, door partijen opnieuw onderzocht. De aangewende methode wordt geëvalueerd en na consensus over de aangewende methode wordt een actuariële studie uitgevoerd.
i
3. Op basis van deze studie zullen partijen nauw overleg plegen om binnen de haalbare financiële mogelijkheden van het ASZ in 't algemeen en de deelgenoten in het bijzonder de nodige beslissingen te nemen m.b.t. het pensioendossier en de daarmee samenhangende beslissingen inzake personeel.
i
4. Partijen engageren zich om vanaf heden nauwer en transparanter met elkaar samen te werken.
i
5. Het ASZ engageert zich om het openbaar karakter en het openbaar statuut van het ziekenhuis te vrijwaren.

Geen opmerkingen: