11 december, 2007

pamflet CAP voor nationale vakbondsbetoging op 15 december

Het was eventjes stilletjes op deze blogspot aangezien ondergetekende druk in de weer was met het ontwerpen en lay-outen van allerhande materiaal...

Onder vind je het pamflet dat vandaag bij de drukker is ingeleverd en geproduceerd zal worden op een 20.000tal exemplaren om in eerste insantie uit te delen op de vakbondsbetoging op 15 december en daarna zal de overschot verdeeld worden in de regio's waar CAP actief is.

Spelletje (niet voor kleurenblinden, helaas): zoek de verschillen tussen de nederlandstalige en de franstalige kant (buiten de taal hé!)
De tekst:

Communautaire crisis: het land verlamd, wij verarmd
Tijd voor de enige echte economische hefboom: herstel van onze koopkracht!

De politieke crisis in ons land is geen toeval. Het is het resultaat van meer dan 20 jaar besparen op de kap van de arbeiders en hun gezinnen. Geen enkele partij kan daardoor nog alle lagen in de maatschappij verzoenen, in naam van het "algemeen belang". Politici spelen voortaan regio’s en gewesten tegen elkaar uit, voor de laagste lonen, uitkeringen en vennootschapsbelastingen.

Ondanks 19 jaar regeringsdeelname van de “socialistische” partijen zagen de arbeiders, werklozen, invaliden en gepensioneerden hun koopkracht dalen. De index werd uitgehold en de uitkeringen nauwelijks verhoogd. Onze lonen worden vergeleken met die van collega's in Oost-Europa en Azië. De vergoedingen van de directies echter met de toplonen in de VS. De politieke crisis vertaalt zich in een brutale achteruitgang van onze lonen en uitkeringen, arbeidscondities en werkzekerheid.

Het Comité voor een Andere Politiek wil een totale ommekeer.
Wij steunen de vakbondseisen:
- een sterke en federale sociale zekerheid
- méér koopkracht
- en méér evenwichtige fiscaliteit
Wij verzetten ons:
- tegen de afbouw van het aantal ambtenaren
- tegen liberalisering en privatisering van openbare dienstverlening
- tegen privaatpublieke samenwerkings-verbanden voor sociale huisvesting en schoolgebouwen
- tegen de voortdurende uitholling van arbeidscontracten, flexibiliteit en interimarbeid
We zijn voor:
- volledig herstel van de index
- welvaartsvaste uitkeringen.
Geen uitholling van het stakingsrecht door eenzijdige verzoekschriften, dwangsommen of minimumdiensten.
Geen ‘minimumdiensten’ maar maximale dienstverlening !

Een actieplan voor een totale ommekeer


Om deze eisen ingang te doen vinden is een brede campagne nodig. De vakbonden mogen deze betoging dan ook niet zien als een eindpunt. Het moet de start zijn van een bredere mobilisatie. Via regionale interprofessionele meetings, bijeenkomsten in de werkplaatsen en per sector of gewest kan een sterke beweging opgebouwd worden. De patroons hebben hun instrumenten voor propaganda, wij hebben de onze nodig.


CAP pleit voor een nieuwe politieke partij van de arbeiders.
De vakbonden zijn de enige overblijvende garantie tegen de afbraak van de lonen en de sociale zekerheid. Ze zijn de enige georganiseerde kracht die nog ingaat tegen de fenomenale overdracht van rijkdom van arm naar rijk. In het tijdperk van de mondialisering wordt de wereld beheerst door multinationals. Zij maken of kraken regeringen en bepalen het economisch, ecologisch en sociaal beleid. Het volstaat niet langer te vechten op het niveau van een bedrijf of zelfs een sector. Solidariteit is meer dan ooit nodig. Maar de grote economische beleidsopties en de arbeidsreglementering worden in wetten vastgelegd op het politieke niveau. Daarom kan en mag een vakbond de kop niet in het zand steken en beweren niet aan politiek te doen.

Integendeel, we hebben een politiek verlengstuk nodig om onze belangen te verdedigen. De sociaal-democratie en de groenen hebben meermaals bewezen dat ze geen fundamenteel ander beleid voorstaan dan de andere neoliberale partijen. Vandaag richten de vakbonden zich nog steeds tot de traditionele partijen met hun eisen. De vakbondstop eist dat er zo snel mogelijk een regering komt. Maar om wat te doen? Welke partij luistert er naar onze vakbondseisen? En als ze daar de voorbije twintig jaar weinig oren naar hadden, waarom zouden ze dat dan nu wel hebben?

Daarom nodigt CAP elke stroming ter linkerzijde, vakbonden, syndicale delegaties en individuen uit om samen met ons te overleggen hoe de arbeiders en hun gezinnen het best zo'n nieuwe politieke vertegenwoordiging kunnen uitbouwen.

Geen opmerkingen: